จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำและวางท่อประปาให้กับ หจก.รูปสุวรรณก่อสร้าง ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
จำนวนเงินงบประมาณ :
441,948.56 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
441,948.56 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014 ราคาที่เสนอ 441,900.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู เอส ทู วาย วอเตอร์ 2014
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 1/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 17:01:48