จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด โครงการไดมอนด์ วิลล์ ศาลายา (เฟส 8) หมู่ 2 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
221,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
221,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง ราคาที่เสนอ 220,500.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาจากเกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 4/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 13:18:13