จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำรางวีบน ซอยหนองโกน้อย 4 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
จำนวนเงินงบประมาณ :
82,604.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
82,604.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 82,604.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรานาม ราคาที่เสนอ 82,604.00 บาท ต่อรองราคาลดลงเป็นเงิน 81,000.00 บาท
ดังนั้น ราคาที่ตกลงจ้าง เป็นเงินทั้งสิน 81,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มัคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/09/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 15:09:16