จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาสูบจ่ายน้ำสถานีจ่ายน้ำโคกสูง สถานีจ่ายน้ำท่านางหอม สถานีจ่ายน้ำ สนงกปภ.สาขาสงขลา งบประุมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,430,055.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,430,055.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.คลีน พาวเวอร์ เอ็นจิเนียร์ ราคาที่เสนอ 1,422,993.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.คลีน พาวเวอร์เอ็นจิเนียร์
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำกว่าราคากลาง
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 10:24:40