จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสายโรงเรียนเพิ่มวิทยา โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเพิ่มวิทยาถึงคลอง กำนันเกิด หมู่ที่ 3 ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครปฐม
จำนวนเงินงบประมาณ :
467,590.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
467,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด 465,000.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง (2556) จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/ 9 /2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-14 13:43:04