จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณทางหลวงหมายเลข 3548 ตอน ท่ามะกา - ท่าม่วง ระหว่าง กม.ที่ 19+675 ถึง กม.ที่ 20+570 อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
จำนวนเงินงบประมาณ :
462,240.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
462,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด 461,000-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ส.ธนสหกาญจน์ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/7/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-14 13:46:42