จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำปาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ หจก.เจ เอ อาร์ จิตต์อารีย์วิลล์ 2 หมู่ 5 ตำบลพิชัย ถนนลำปาง-งาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จำนวนเงินงบประมาณ :
685,536.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
629,267.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. หจก.รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่เสนอ 375,000.00 บาท
2. บจ.พชญา ราคาที่เสนอ 448,800.00 บาท
3. หจก.เชียงใหม่เอกพัฒน์ คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 454,000.00 บาท
4. หจก.ลำปาง เอส.เค ราคาที่เสนอ 482,490.00 บาท
5. หจก.ศรเสน่ห์ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.รักษ์น้ำลำปาง ราคาที่ตกลง 375,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ฐณัฎ พันธัย
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 13:51:15