จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 30 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
551,157.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
551,157.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 551,157.00บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)ราคาที่ตกลงเช่า 551,157.00บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนด และวงเงินงบประมาณและวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 10:14:25