จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช สถานีผลิตน้ำประแสร์ ประจำปี ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
323,234.45 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
323,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายทรรมสักดิ์ เลาหกัยกุล 323,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายทรรมสักดิ์ เลาหกัยกุล
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.01/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 11:38:24