จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องเจาะกระแทกทำงานด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
47,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
47,080.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท ราคาที่เสนอ 47,080.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ไทยพิพัฒน์ทูล แอนด์ โฮมมาร์ท ราคาที่ตกลง 47,080.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
PO 3000286904
วันที่ทำสัญญา :
2 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 15:23:26