จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำบ่อบาดาลแบบแช่ สูบน้ำได้ 14 ลบ.ม./ชม. ส่งน้ำได้สูง 60 ม. จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
214,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
214,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 212,930.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 212,930.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/2/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-11-02 15:25:23