จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 29 คัน ระยะเวลาเช่า 1 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
558,058.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
558,058.50 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่เสนอ 558,058.50บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่ตกลงเช่า 558,058.50บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีคุณลักษณะที่ กปภ. กำหนด และวงเงินงบประมาณและวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-12 10:09:20