จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
จำนวนเงินงบประมาณ :
496,922.45 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
496,922.45 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-05 16:07:28