จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานสำนักงาน งานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ กปภ.สาขาบ้านฉาง สำหรับปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,216,034.80 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,216,034.80 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด 3,128,890.- บาท
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด 3,135,713.34 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด 3,140,000.- บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี จำกัด 3,209,602.73 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท แอลแอลพี โซลูชั่น จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/009/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-16 15:54:09