จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อประปา สำหรับ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด ม.8 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
442,159.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
442,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง ราคาเสนอ 441,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ใช้เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 3/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-07 15:11:54