จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาภูเก็ต
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบุคคลภายนอกผลิตน้ำ ที่สถานีผลิตน้ำ Mobile Plant พรุจำปา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
จำนวนเงินงบประมาณ :
462,240.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
462,240.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายนเร เครือสุวรรณ์ ราคาที่เสนอ 432,000 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายนเร เครือสุวรรณ์ ราคาที่เสนอ 432,000 (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่ซื้อไม่เกินกว่าราคากลาง และผู้รับจ้างมีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางสาวรัตติกาล จงจิต
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาภูเก็ต/1/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 16:07:08