จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาวัฒนานคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างนิติบุคคลช่วยปฏิบัติงานด้านงานอำนวยการ กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
436,335.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
436,335.30 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เจ.อาร์.วอเตอร์ เทส
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
ก้องตะวัน ดาทา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-04 17:15:27