จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างจ้างเหมาปฎิบัติงานบริการทั่วไป งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย งบประมาณปี 2564 ( น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
117,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
117,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ราคาที่เสนอ 117,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
น.ส.ฉัตรภัสร์ ภัทรศักดิ์วัฒน์ ราคาที่เสนอ 117,000.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-02 15:12:14