จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพิบูลมังสาหาร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ ถ.พรหมแสง ซอย 2 , ถ.พรหมแสง ซอย 3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร (แม่ข่าย)
จำนวนเงินงบประมาณ :
481,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
481,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย เสนอราคา 480,430.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางจิรนันท์ สวัสดิ์ตระกูล
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-02 11:54:22