จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในหน่วยงาน กปภ.ข.1
จำนวนเงินงบประมาณ :
385,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
385,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก. เค จี เอส โซลูชั่น ราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก. เค จี เอส โซลูชั่น
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 14:32:51