จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาสงขลา อาคารพัสดุ ห้องงานผลิต งบประมาณปี 2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บริษัท รปภ.ยืยยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.บริษัท รปภ. แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 211,218.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รปภ.ยืยยงสงขลา 99 จำกัด ราคาที่เสนอ 179,760.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-01 14:20:23