จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานที่กองควบคุมคุณภาพน้ำ
จำนวนเงินงบประมาณ :
152,280.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
152,280.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสัญญา ลาอ่อน และราคาที่เสนอ 152,280.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสัญญา ลาอ่อน และราคาที่ตกลง 152,280.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากไม่เกินวงเงินที่จะจ้าง
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 16:04:33