จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปฎิบัติงานรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน ในสถานีผลิตน้ำ-จ่ายน้ำ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวนเงินงบประมาณ :
209,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
209,300.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักษาความปลอดภัยไฮคลาส เอส แอนด์ เอส เซอร์วิส จำกัด 209,300บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักษาความปลอดภัยไฮคลาส เอส แอนด์ เอส เซอร์วิส จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.44/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 15:52:36