จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาด อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์
จำนวนเงินงบประมาณ :
161,238.30 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
161,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ปานะโชคพานิชจำกัด 161,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ปานะโชคพานิชจำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.42/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 13:55:57