จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชุมพร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำและติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด ½” ให้กับ นายธนกร นิลเขียว บ้านเลขที่ 52/4 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
187,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
180,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ผกาวดีก่อสร้าง 180,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ผกาวดีก่อสร้าง 179,700
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
นางสาวพรนิภา วงศ์นาญาติ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-06 10:13:56