จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาปากน้ำประแสร์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลช่วยปฎิบัติงานด้านงานด้านงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
จำนวนเงินงบประมาณ :
467,343.90 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
467,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ปานะโชคพานิช จำกัด 466,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ปานะโชคพานิช จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
-
ผู้บันทึก :
น.ส.มลฤดี ทบประดิษฐ์
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ปปส.43/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 11:55:31