จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเดิมบางนางบวช
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า (ชั่วคราว) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,600.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,600.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
พงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
พงศ์เทพ ธาราสิทธิ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง
ผู้บันทึก :
สุภาพร เอกบุตร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ดบ.4/2563
วันที่ทำสัญญา :
23 มี.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 11:29:41