จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย ถนนสายตรอกโนง-สายเจริญรักษ์ หมู่ที่ 5 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
450,877.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
450,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เพชรคลองน้อย เสนอราคา 449,614.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เพชรคลองน้อย
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.1/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 10:39:50