จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ ๓ ประกอบด้วย กปภ. สาขาลำปาง, เกาะคา, เถิน, บ้านโฮ่ง, แม่ฮ่องสอน, แม่สะเรียง, ฮอด, จอมทอง, ฝาง และแม่แตง
จำนวนเงินงบประมาณ :
28,954,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
28,945,077.48 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑ บจก. วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา ๒๘,๙๐๙,๘๒๑.๖๐ บาท
๒ บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ เสนอราคา ๒๘,๙๔๕,๐๗๗.๔๘ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๙๐๙,๘๒๑.๖๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 17:11:55