จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 2 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงราย, แม่สาย, พะเยา, พาน, เทิง, เวียงเชียงของ, จุน, แพร่, ร้องกวาง, เด่นชัย, แม่ขะจาน, น่าน และท่าวังผา
จำนวนเงินงบประมาณ :
44,749,540.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
44,692,462.80 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑ บจก. ฤทธิเดช เพาเวอร์ เสนอราคา ๔๔,๖๓๔,๐๔๑.๒๘ บาท
๒ บจก. ดี.พี.ดี. ซิสเท็ม เสนอราคา ๔๔,๖๙๒,๔๖๒.๘๐ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ฤทธิเดช เพาเวอร์ จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๖๓๔,๐๔๑.๒๘ บาท (สี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/30/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 17:10:30