จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการจ้างเหมาเอกชนอ่านมาตรด้วยเครื่องมืออ่านมาตร พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้กับพื้นที่ 1 ประกอบด้วย กปภ. สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ), แม่ริม, สันกำแพง และลำพูน
จำนวนเงินงบประมาณ :
44,552,660.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
44,494,038.72 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
๑ บจก. วารินทร์ โพรวินเชียล เสนอราคา ๔๔,๔๒๓,๖๓๖.๗๖ บาท
๒ บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ เสนอราคา ๔๔,๔๙๔,๐๓๘.๗๒ บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท วารินทร์ โพรวินเชียล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๔๒๓,๖๓๖.๗๖ บาท (สี่สิบสี่ล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/29/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 17:09:12