จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
362,195.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
362,195.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นิว โทเทิล โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,310.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ บริษัท นิว โทเทิล โซลูชั่น จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 356,310.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นที่อยู่ในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 08:54:56