จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
โครงการค่าวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บ้านท่าเรือ ถนนท่าเรือ - สามแยกบะหว้าหลวง ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม (น.นาหว้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
192,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
192,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.อินทรานาม 192,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.อินทรานาม 192,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้ได้รับการเชิญชวนให้เข้าเสนอราคา และ กปภ.ข.7 อนุมัติรับราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
946/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-30 17:23:46