จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
128,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
128,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เสนอราคา 128,400.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ราคา 128,400.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งเช่า 203/2563
วันที่ทำสัญญา :
2 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 17:10:41