จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างพิมพ์แบบแปลนพิมพ์เขียว พิมพ์ขาว พิมพ์ไข และการ Scan File จำนวน ๑๐ รายการ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค กำหนดระยะเวลา ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
195,767.20 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
195,767.20 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด ราคาที่เสนอ195,767.20 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท หลักสี่ สแควร์ ก๊อปปี้ จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้างเลขที่ 116/2563
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 16:11:44