จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
จำนวนเงินงบประมาณ :
11,564,700.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
11,564,700.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:44:24.427 ) 7,843,100.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 13:26:36.194 ) 7,888,800.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:28:11.784 ) 7,914,400.00
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:09:44.024 ) 7,999,888.00
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ( เวลาเสนอราคา 15:37:24.979 ) 10,620,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 09:44:24.427 ) 7,843,100.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/27/2564
วันที่ทำสัญญา :
9 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-21 13:53:59