จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
จำนวนเงินงบประมาณ :
9,445,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,445,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:10:53.664 ) 6,909,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 14:10:50.235 ) 7,279,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:10:53.664 ) 6,909,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/18/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 08:49:15