จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
จำนวนเงินงบประมาณ :
9,196,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,196,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 11:39:59.544 ) 5,880,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:26:01.393 ) 6,488,000.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:06:57.135 ) 6,752,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:26:13.271 ) 7,156,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ ( เวลาเสนอราคา 11:39:59.544 ) 5,880,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/16/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 08:52:15