จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ คลองชี-เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
6,778,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,778,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง เสนอราคา 4,173,000.00 บาท
2.หจก.วัฒนะวิศวการโยธา 96 เสนอราคา 4,690,000.00 บาท
3.หจก.สินสุวรรณการโยธา เสนอราคา 4,830,000.00 บาท
4.บริษัท ไทยเจริญฉวาง จำกัด เสนอราคา 4,947,000.00 บาท
5.บริษัท ศรีไทยวารี จำกัด เสนอราคา 5,100,000.00 บาท
6.บริษัท โยธาธนวัฒน์ จำกัด เสนอราคา 5,150,000.00 บาท
7.หจก. อ.เอียด การโยธา เสนอราคา 5,899,999.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.พัทลุงชัยบุรีก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/10/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 พ.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-09 13:33:56