จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
โครงการวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
จำนวนเงินงบประมาณ :
9,359,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
9,359,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:28:10.409 ) 5,799,000.00
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:23:10.749 ) 5,890,000.00
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:39:24.941 ) 6,498,498.00
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 16:08:59.945 ) 6,677,700.00
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ ( เวลาเสนอราคา 16:02:33.025 ) 8,500,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000 ( เวลาเสนอราคา 16:28:10.409 ) 5,799,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/17/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 08:47:30