จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองท่อม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ณ หน่วยบริการคลองพน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
108,480.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
108,480.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายหมาด พยายาม ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายหมาด พยายาม ราคาที่ตกลงจ้าง 108,480.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางรัตนาวดี ทองเทพ
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 77/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 16:12:33