จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองท่อม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการและงานอื่นๆ ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
จำนวนเงินงบประมาณ :
108,480.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
108,480.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เสนอ 108,480.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวอภิตา ยอดเถาว์ ราคาที่เตกลงจ้าง 108,480.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางรัตนาวดี ทองเทพ
เลขที่สัญญา :
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 75/2563
วันที่ทำสัญญา :
30 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 16:14:29