จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองท่อม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปาทั้งระบบ (กรณีเหมาจุด) ณ สถานีผลิตน้ำลำทับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
จำนวนเงินงบประมาณ :
240,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
240,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่เสอน 240,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นายสุชาญ แก้วยงค์ ราคาที่ตกลงจ้าง 240,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางรัตนาวดี ทองเทพ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.คท.1/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-29 16:18:39