จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ผ่านการใช้งานสภาพดี จำนวน 5 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
115,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
115,560.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 115,560 บาท
2.ชิคเก้นธุรกิจ เสนอราคา 120,000 บาท
3.หาดใหญ่ โอเอ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เสนอราคา 156,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เจ.เอส.เซล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ราคา 115,560 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
1/64
วันที่ทำสัญญา :
7 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-28 16:41:34