จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างจ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณ ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,757,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,743,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 1,234,567.89 บาท
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวน 1,144,000.00 บาท
บริษัท ส.บุญสุวรรณ์ จำกัด จำนวน 1,733,333.00 บาท
บริษัท ริฤทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 1,217,078.00 บาท
บริษัท วินิจ ก่อสร้าง จำกัด จำนวน 1,148,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 1,446,600.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 1,275,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 1,455,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 1,120,000.00 บาท
บริษัท วันวารินทร์โชค จำกัด จำนวน 1,097,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์วิเชียร จำนวน 1,224,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 1,190,000.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 1,098,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 1,926,040.50 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกตุนครการสร้าง จำนวน 1,394,400.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 1,093,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 1,093,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/13/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-08 13:53:04