จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำประปา บริเวณทางแยกยี่สาร – หมู่ที่ 7 ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
จำนวนเงินงบประมาณ :
4,670,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,670,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท บี เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 3,245,245.00 บาท
บริษัท วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ จำกัด จำนวน 3,131,000.00 บาท
บริษัท ไทยแฟบริเคท พีอี ไพพ์ จำกัด จำนวน 3,876,000.00 บาท
บริษัท นีโอ ไลน์ จำกัด จำนวน 3,332,000.00 บาท
บริษัท เอสเคมั่นคง จำกัด จำนวน 3,899,500.00 บาท
บริษัท ทีวายตะวันออก จำกัด จำนวน 2,970,000.00 บาท
บริษัท ปานะโชค พานิช จำกัด จำนวน 3,175,000.00 บาท
หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ จำนวน 4,050,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง จำนวน 2,949,900.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 3,170,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามวังวิทยา จำนวน 4,997,036.67 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรด จำนวน 3,829,999.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,747,760.00 บาท
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 2,800,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 2,747,760.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/14/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-15 09:43:41