จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตรัง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร หมู่ที่ 4 ถนนตรัง - สิเกา ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
จำนวนเงินงบประมาณ :
435,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
435,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
นางสาวสุภาวดี เพียรดี/406,500.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
นางสาวสุภาวดี เพียรดี
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายกิตติ โบว์พัฒนากุล
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.ตร.46/2563
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-28 16:03:43