จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
แบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษีชนิดทำความร้อน จำนวน ๗,๑๙๖ ม้วน และแบบพิมพ์ใบเสร็จค่าติดตั้ง (ปอนด์) จำนวน ๒๖๒ ม้วน ของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
468,058.28 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
468,058.28 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ยูนิเวอร์แซล ฟอร์มส อินดัสตรี้ 402,497.62, บจก.สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทดิ้ง เซ็นเตอร์ 313,110.57, บจก.รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม 320,614.12, บจก.เมก้าเปเปอร์ แอนด์ ปริ้น 345,634.14
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทดิ้ง เซ็นเตอร์ 313,110.57
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-10-26 12:11:22