จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยแม่เตย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
326,244.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
326,244.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง ราคาที่เสนอ 326,244.-บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เกรท มาร์เก็ตติ้ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาเท่ากับงบประมาณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-28 11:46:20