จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ให้กับ อบต.หัวเตย จากริมคลองชลประทานบริเวณบ้านนายปราโมทย์ ปิ่นเพชร ถึงบ้านนายแก้ว หมู่ที่ 6 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนเงินงบประมาณ :
422,520.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
422,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ต.ปทีปต์ เสนอราคา 420,466.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ต.ปทีปต์
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.43/2563
วันที่ทำสัญญา :
29 ก.ย. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-09-28 11:36:41